Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.            Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2.            Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  

           overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.            Dag: kalenderdag;

4.            Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

           waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.            Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan

           hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie

           van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.            Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

           overeenkomst op afstand; 

7.            Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

           aanbiedt;

8.            Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

           georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de

           overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.           Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

           overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Geitenboerderij de Sweach

Foarwei 14
9298 JL Kollumerzwaag
Telefoonnummer: 06 51 74 25 09
E-mailadres: desweachgeiten@outlook.com  
KvK-nummer:
Btw-identificatienummer:

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand 

           gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.            Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

          consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op

          afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

          zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat

          de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg

          aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

          eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet

          mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

          algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

          consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van

          toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval

          van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

          meest gunstig is.

  

Artikel 4 - Het aanbod

1.            Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk

           in het aanbod vermeld.

2.            Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De

           beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk

           te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van

           de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de

           ondernemer niet.

3.            Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,

          die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·                     de prijs inclusief belastingen;

·                     de eventuele kosten van aflevering;

·                     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·                     het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·                     de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·                     de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

              garandeert;

·                     de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek

              voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor  

              het gebruikte communicatiemiddel;

·                     of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de

              consument te raadplegen is; 

·                     de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de

              overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

·                     de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

·                     de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

              gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·                     de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  

Artikel 5 - De overeenkomst

1.            De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding

          door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.            Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

          langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

          aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.            Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

          organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

          veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

          veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.            De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

           betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

           verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

           goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

           aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5.            De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op 

           zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

           duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan

    wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de

    consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar

    of van onbepaalde duur is.

6.            In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.            Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

           redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het

           product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend

           gemaakte vertegenwoordiger.

2.            Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

           product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het

           product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

           geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de

           ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.            Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending

          voor zijn rekening.

2.            Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

          binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.            De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De

          uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig

          voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2.            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

    heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens

    een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

    verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

  

Artikel 9 - De prijs 

1.            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

          diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.            In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

          schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

          aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,

          worden bij het aanbod vermeld.

3.            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

          zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de

          ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
          de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de

          prijsverhoging ingaat.

5.            De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.            De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

           aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de

           datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

           overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product

           geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.            Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en

           vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.            De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

           uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.            Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3.            Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf

           geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere

           leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel

           slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de

           bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder

           kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.            In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo

           spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.  

5.            Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een

           vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze

           worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht

           niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6.            Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

           bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

           vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

    afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming

    van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

    van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur

    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste

    één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

    (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

    bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het

    geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een

    bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van

    de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of

    diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag

    opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in

    geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-

    en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en

    weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

    automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te

    allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich

    tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  

Artikel 13 - Betaling

1.            Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

           voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een

           overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van

           de overeenkomst heeft ontvangen.

2.            Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van            meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht

           doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen 

           vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3.            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

           ondernemer te melden.

4.            In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht

           om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.            De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

           overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.            Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk

           omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.            Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

           ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

           ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

           wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.            Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

           geschillenregeling.

  

Artikel 15 - Geschillen 

1.            Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking

           hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  

Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 16 - bezorging

De klant dan wel een door de klant aangewezen persoon wordt geacht op moment van levering de goederen in ontvangst te nemen.  Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat geitenkaaskopen.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. 

 

De Klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order.

 

Artikel 17 - Retouren

Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze in overleg met ons aan ons retourneren. Neem voor de voorwaarden en retourprocedure contact met ons op via desweachgeiten@outlook.com.
Deze regeling geldt niet voor verse producten, kaas en kaasspecialiteiten.  

  

Artikel 18 - Klachtenprocedure 

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u een foto van het product te mailen naar desweachgeiten@outlook.com. U kunt ook contact opnemen met ons via 06 51 74 25 09. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld. 

  

Artikel 19 – Gewicht

De genoemde prijzen zijn per stuk. Omdat kaas een vers product is en pas afgesneden wordt nadat het besteld is kan het voorkomen dat het ene stuk iets zwaarder is en het andere stuk iets lichter.  Wij garanderen dat het totale bedrag van uw bestelling nooit lager is dan het bedrag wat u betaald heeft.

 

Artikel 20 - Herroepingsrecht/bedenktijd

Omdat de food-producten van Geitenboerderij de Sweach snel kunnen bederven of verouderen is het herroepingsrecht/bedenktijd in bovengenoemde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, artikel 8.d. van toepassing. Voor foodproducten in deze webshop geldt dus geen herroepingsrecht/bedenktijd.